Iteration vs vattenfallsmodellen

Iteration handlar om att kunna gå fram och tillbaka mellan olika faser i designprocesen. För att förklara iteration, låt mig ta Vattenfallsmodellen som ett exempel på en motsats. Vattenfallsmodellen är en traditionell modell för hur ett programvaruprojekt kan organiseras. Metaforen vattenfall används för att beskriva att utvecklingen flyter på, rör sig framåt, med liten eller ingen koppling mellan de olika delarna. Processen brukar delas upp i olika faser: exempelvis analys, design, implementation och utvärdering.

Vattenfalls modellen

Processen kan liknas vid vatten rinner neråt som i ett vattenfall. Det innebär en liten möjlighet att gå tillbaka, vattentäta skott mellan faserna. Viss iteration kan förekomma. Användarmedverkan – kanske i analys, design och utvärdering. Svårt att få in synpunkter och idéer – eftersom varje fas är avslutad innan nästa börjar.

Det finns många olika sätt att jobba användarcentrerat. Bilden nedan visar den iterativa process som Lazar (2006, s 17-20) diskuterar.

Iteration enligt Lazar

Modellen består av sju steg och iterativ. Dessa steg är:

  1. Definiera webbplatsens syfte och målgrupp
  2. Samla in och analysera krav (kravanalys)
  3. Skapa och modifiera den konceptuella designen
  4. Skapa och modifiera den fysiska designen
  5. Testa användbarhet
  6. Implementera och marknadsför webbplats
  7. Utvärdera och förbättra webbplatsen

I modellen är iterationen av steg tre, fyra och fem markerad med en punktad ruta. Tanken är att dessa steg ska utföras i en loop tills dess att webbsidan är färdig. I praktiken innebär det alltså att du ska ta fram en konceptuell modell, dvs hur webbsidan ser ut, göra en kravanalys för att bestämma vilka funktioner du vill att den ska ha, bygga sidan och sedan testa det med användare. Resultaten från de olika stegen ligger sedan till grund för fortsatt design av sidan. Som du ser finns det en pil även mellan steg sju och steg ett. Det går att säga att hela processen, inte bara steg tre till fem, är iterativ. När webbplatsen är färdig kan ni med fördel använda resultaten från utvärderingen för att fortsätta arbetet med designen.

Som gäller för alla modeller är det en förenkling av verkligheten. Använd den som en plan och se den som en resurs för ditt eget tänkande. Det kan vara bra att ha en bild av de olika delar som ingår i processen för att kunna avgöra var du befinner dig i designprocessen. Det kan även vara en fördel när du berättar för andra hur du ligger till, samt inte minst för att dokumentera och avrapportera projektet.

Leave a Reply