Steg 2 – kravanalys, intervjuer (forts.)

Att intervjua framtida användare är ofta ett bra sätt att få fram information om användningssituationen. Intervjuer kan utföras på många olika sätt – genom öppna eller slutna frågor; med bandspelare och utan; ha en struktur som är samma under alla intervjuer, eller en mer flexibel situationsbunden struktur.

  • Alla intervjuer är strukturerade – men på olika sätt (Ely, 1991)
  • Strukturerade – förberedda frågor
  • Ostrukturerade – teman att ta upp, följer upp det som berättas med nya frågor
  • Kan äga rum under observationstillfället eller separat

Intervjuer kan även genomföras på Internet. Andra kommunikationsmedel är då möjliga, exempelvis text- och ljud, videokonferens eller e-post. Möjligheter att spara restid och utnyttja tidsskillnader ökar. Att intervjua via nätet, exempelvis genom chat, gör det också möjligt att dokumentera intervjun och inte behöva transkribera, renskriva, den.

Leave a Reply